Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Akceptuję Politykę prywatności
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU AMITY.SKLEP.PL

 

Art. 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego amity.sklep.pl dostępnego pod adresami amity.sklep.pl (zwanego dalej Sklepem).

2. Operatorem Sklepu jest Jacek Morawski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTYTUT „AMITY” - Jacek Morawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa, NIP: 5210404172 , REGON: 010402334. Adres korespondencyjny: ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa.

3. Ze Sklepem można skontaktować się całą dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres amity@sklep.pl, oraz faksem pod numerem +48226483778, a w pilnych sprawach mailem na adres dominika.strojwas@gmail.com, albo telefonicznie z osobą zarządzającą sklepem w dni powszednie, w godzinach 9.00 - 11.00, tel. 537333337.

4. Operator Sklepu świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

5. Konsumentem na potrzeby Regulaminu jest Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Art. 2. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego amity.sklep.pl.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy szkoleniowej lub umowy sprzedaży oraz ich realizacji, a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.

3. Przedmiotem świadczenia są: książki, testy, licencje, pomoce treningowe i pakiety towarów (m. in. karty klubowe czy klikery). Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia w sposób określony w Art. 5.

7. Klient , który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

 

Art. 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b) włączoną obsługę Java Script, c) włączoną obsługę plików Cookies, d) aktywny adres e-mail.

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies.

3. Cookies – to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu, dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła), tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszego sklepu sklep-amity.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: i) „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz ii) „stałe” (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. Pliki „cookies” używane są w celu korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa, zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu serwisu, tworzenia anonimowych statystyk, do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. W Sklepie w plikach cookies przechowywane są:- informacje na temat sesji,- ostatnio oglądane produkty,- oddanie głosu w ankiecie.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z serwisem reklamodawców oraz partnerów.

9. Użytkownicy serwisu sklep-amity.pl nie wyrażający zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawianiach swojej przeglądarki internetowej.

10. Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

11. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Art. 4. Sposób porozumiewania się z konsumentem

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres podany w Art. 1 ust. 2, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@amity.pl, a także faksem, pod numerem + 48 22 648 37 78.  Z osobą zarządzającą sklepem można się kontaktować telefonicznie w dni powszednie, w godzinach 9.00 - 11.00, tel. 537333337.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać: firmę, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w czasie 2 lat od ostatniej aktywności.

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, b) działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta, e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

Art. 6. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego amity.sklep.pl

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, każdorazowo: a) podaje adres e-mail oraz dane, o których mowa w Art. 6 ust. 4 lub 5 oraz b) zapoznaje się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 i 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną. Zakupy hurtowe do dalszej odsprzedaży mogą być objęte odrębnie negocjowanym rabatem.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, b) dodania ich do koszyka, c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy, d) zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej, e) dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany, f) kliknięcia przycisku "Zamawiam i płacę".

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu: a) zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia, b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, c) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c wiąże Sprzedawcę w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail potwierdzenia i automatycznie wystawionej w panelu Sklepu faktury proforma.

15. Sprzedawca może stosować rabaty cenowe stałe oraz okresowe jak również incydentalne – warunki uzyskania rabatu wyświetlone są każdorazowo w ofercie usługi. W przypadku stosowania rabatu Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni Sprzedawca podaje informację o najniższej cenie jaka obowiązywała od momentu, gdy produkt trafił do sprzedaży.

16. Sprzedawca wyświetla oceny produktów, które mogą być umieszczane przez Klientów bez konieczności rejestracji. Ocena, widoczna na karcie produktu, jest średnią opartą na nadesłanych recenzjach produktu. Sprzedawca nie weryfikuje ocen.

17. Sprzedawca nie stosuje automatycznego profilowania klientów i nie zmienia cen oferowanych produktów automatycznie na podstawie danych klienta. Sprzedawca może stosować odmienne ceny dla klientów hurtowych po rejestracji oraz weryfikacji takiego klienta.

 

Art. 7. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów w magazynie wynosi od 10 do 14 dni roboczych. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską lub Pocztą Polską.

4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia, po przejściu do koszyka zamówień (treść opisu przedmiotu).

5. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

6. Sklep wystawia fakturę VAT na zakupiony towar, przesyłaą na żądanie (pocztą e-mail).

7. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

8. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

Art. 8. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób: a) przelewem na rachunek bankowy, b) płatnością elektroniczną, c) za pośrednictwem serwisu PayU.

2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a - c, termin zapłaty wnosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dane do przelewu - Instytut Amity - Jacek Morawski, Nr konta: 68 1020 1169 0000 8602 0867 1333, Bank: PKO Bank Polski S.A. 

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

5. W sprawie płatności Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą mailowo na adres: amity@sklep.pl

 

Art. 9. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Klient będący Konsumentem, w tym Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: a) wiadomością e-mail, na adres sklep@amity.pl, b) w formie pisemnej, na adres: Instytut Amity, ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa.

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Art. 10. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno z wykorzystaniem Sklepu przekazywać treści bezprawnych.

 

Art. 11. Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. z dalszymi zmianami),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Klient ma obowiązek ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy;Danie Klienta mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany. i mogą podlegać profilowaniu w formie plików cookies (patrz wyżej § 4). O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres email podany przy subskrypcji Newsletteru będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której Klient jest stroną, lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzania niezbędnego do ochrony żywotnych interesów Klienta, lub innej osoby fizycznej zgodnie z 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f Rozporządzenia.

4. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  1. oznaczenia identyfikujące Klienta,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być osoby trzecie wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności operator platformy internetowej Sklepu, firma kurierska w celu dostarczenia towaru, operatorzy systemów płatności i systemu księgowego.

6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 2 lat, a faktury przez okres 5 lat, do czasu wygaśnięcia obowiązków prawnych;

7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych w Sklepie oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres sklep@amity.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta ze Sklepu na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

Art. 12. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie reklamacje można składać listownie na adres siedziby, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo faksem, na adresy wskazane wyżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a) imię i nazwisko, b) numer zamówienia c) opis niezgodności towaru z umową, d) datę zakupu, e) protokół szkody, f ) zdjęcia uszkodzenia towaru.

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sklep@amity.pl

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Art. 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. Postanowienia Regulaminu odnoszą się odpowiednio także do prowadzonych przez Instytut Amity kursów, doskonalenia zawodowego nauczycieli, innych zawodów i służb oraz osób nabywających kursy i szkolenia indywidualnie.

4. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

6. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r., ze zmianami od 21-03-2023.

 

(Poniższy formularz należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wzór

…………………………......................., dnia ......................

(miejscowość)

................................................ ................................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

Do: Instytutu Amity - Jacek Morawski

ul. Zapłocie 20,

02-970 Warszawa

Faks Nr 22 648 37 78

E-mail: sklep@amity.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) odstępuję od umowy zawartej dnia ............................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………, nr zamówienia ……………….

 

.....................................

(podpis Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl